હૉમ
પૉતાના વિષૅ
ટી.પી.-સ્કીમ
ડેવલપમેન્ટ
યૉજનાઑ
નગરપાલિકાઑ
ફૉટૉ ઞેલેરી
ટેન્ડર
સંપર્ક
નગર રચના યોજના (ટી.પી.સ્કીમ) ભાષા : અંગ્રેજી | ગુજરાતી
નગર રચના નો ઈતિહાસ
પ્રથમ નગર રચના અધિનિયમ ૧૯૧૫ ના વર્ષમાં અમલમાં આવ્યો હતો.
નગર રચના યોજના હેઠળ વિકાસ માટે આવરી લેવાયેલા અમદાવાદ શહેરના આજુ-બાજુના નાના વિસ્તારોનો સમાવેશ થતો હતો.
• સદરહુ અધિનિયમ ત્યારબાદ ૧૯૫૪માં સુધારવામાં આવ્યો.
– આ અધિનિયમ હેઠળ અમદાવાદ શહેરના તમામ વિસ્તારના વિકાસ માટે નગર રચના યોજના હેઠળ વિકાસ-પ્લાન ( માસ્ટર પ્લાન ) તૈયાર કરવાનો થતો હતો.
• નગર રચના અધિનિયમની અધ્યતન આવ્રુત્તિ ૧૯૭૬નો અધિનિયમ છે, જે ગુજરાત નગર રચના અને શહેરી વિકાસ અધિનિયમ ૧૯૭૬ તરીકે ઓળખાય છે.
– આ અધિનિયમ હેઠળ અમદાવાદ શહેરી વિકાસ મંડળને અમદાવાદ વિકાસ યોજના માટે આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ અધિનિયમ હેઠળ સત્તામંડળની રચના, વિકાસ યોજના હેઠળ જમીન વિકાસ અને તેના ઉપયોગનું નિયંત્રણ તેમજ નગર રચના યોજનાઓના ઘડતર સંબંધી જોગવાઈઓનું રેખચિત્ર મળી રહે છે.
અગાઉની રૂપરેખા
 • અવ્યવસ્થિત વિકાસ
 • મૂળભૂત જરૂરીયાતો માટે ટાંચા સાધન સંપત્તિ
 • અપૂરતી જમીન અને રસ્તાઓ.
 • વિકાસ માટે માહિતીનો અભાવ.
 • શરૂઆતની પ્રક્રિયાનું અમલીકરણ
  નગર રચના યોજનાનો વહેલી તકે અમલીકરણ થાય તે માટે ઔડા એ ગુજરાત નગર રચના અધિનિયમમાં કેટલા સુધારા સૂચવ્યા, જેનો રાજ્ય સરકારશ્રીએ સ્વીકાર કર્યો.
 • નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ)નો મુસદ્દો જેવો મંજૂર થાય કે તરત જ રસ્તાઓ માટે જમીન સંપાદન કરવાની કામગીરી સત્તામંડળ (ઔડા) માટે શક્ય બની.
 •  
 • જમીન ઉપરની કિંમતો વસુલ કરી શકે તેમ બન્યુ. આ કિંમત વસુલાતની પધ્ધતિ જમીન માલિકો / નાગરિકો દ્વારા સ્વીકાર્ય બની.
 • અધ્યતન ટેકેનોલોજીના ઉપયોગ સાથે નગર રચના યોજના તૈયાર કરવી અને અમલમાં મુકવી
  • નગર રચના યોજનાની શરૂઆતથી જ સંપુર્ણ સર્વે કરવામાં આવ્યો
  •  
  • નગર રચના યોજનાને કોમપ્યુટરાઇસ તૈયાર કરવામાં આવી.
  પ્રહલાદનગર : અમદાવાદ શહેરના દક્ષિણ - પશ્રિમ વિસ્તારમાં રીઝર્વડ જમીન ઉપર નમૂના રૂપ નગર રચના યોજના (ટી.પી.સ્કીમ).
  પહેલા
  પછી
 • આ યોજના દ્વારા વિકસીત અને ઉપયોગી એવી ૧૬૨ હેકટર જમીન બજારમાં લાવવામાં આવી, જે અગાઉ રીઝર્વ્ડ લેન્ડ તરીકે હતી.
 •  
 • વેચાણ લાયક પ્લોટોમાંથી આ નગર રચના યોજનાની આંતરિક સ્વનિર્ભર વ્યવસ્થા દ્વારા સાધન સગવડો વિકસાવ્યા.
 •  
 • રોડ, પાણી પુરવડા, ગટર યોજના, લાઈટસની સગવડો પૂરી પાડવામાં આવી.
 • અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (ઔડા)નું આયોજન - અમલીકરણની પૂર્વસ્થિતિ
  વર્ષ ૧૯૭૮ થી વર્ષ ૧૯૯૯ (૨૦ વર્ષો) દરમ્યાન સત્તામંડળ (ઔડા) દ્વારા ૨૩૦૦ હેકટર ના વિસ્તારને આવરી લેતી ૧૮ નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ) અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી.

  વર્ષ ૧૯૯૯ થી આજ તારીખ સુધી ૫૦ નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ) (૫૦૨૮ હેકટરમાં) પૂર્ણ કરેલી છે.

  • ૩૯ સત્તામંડળના (ઔડા) પશ્ર્ચિમ વિસ્તારમાં - ૩૫૪૩ હેકટર.
  • ૧૧ સત્તામંડળના (ઔડા) પૂર્વના વિસ્તારમાં - ૧૪૮૫ હેકટર.

  ૪૭ નવી નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ) (૪૮૯૦ હેકટરમાં) તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે.

  • ૩૩ સત્તામંડળના (ઔડા) પશ્ર્ચિમ વિસ્તારમાં - ૩૧૦૦ હેકટર.
  • ૧૪ સત્તામંડળના (ઔડા) પૂર્વના વિસ્તારમાં - ૧૭૯૦ હેકટર.
  અંદાજે ૧૦૦ નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ) કયાં તો પૂરી થઈ છે કે પછી પ્રગતિમાં છે.

  CLICK TO ENLARGE


  નગર રચના યોજનાઓ (ટી.પી.સ્કીમ)
  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  1
  30.7.81
  19.6.90
  1.1.93
  2
  2
  31.7.81
  22.3.91
  1.1.93
  3
  3
  31.7.81
  8.12.93
  9.12.93
  4
  5
  1.4.90
  3.8.00
  20.9.04
  5
  6
  1.4.90
  14.8.02
  -
  6
  1
  4.2.82
  4.12.86
  1.1.93
  7
  1/A, 1/B
  4.2.82
  14.8.86
  1.1.93
  8
  1
  29.7.81
  13.8.86
  1.1.93
  9
  2
  31.1.78
  19.11.86
  1.1.93
  10
  1
  31.1.78
  5.8.82
  30.5.83
  11
  1
  30.7.81
  9.2.89
  14.12.95
  12
  2
  30.7.81
  1.12.86
  1.1.93
  13
  1
  30.4.82
  10.12.86
  1.1.93
  14
  1
  14.9.76
  31.1.83
  15.2.86
  15
  2
  2.9.76
  16.9.80
  15.2.86
  16
  3
  24.6.77
  14.8.03
  -
  17
  18
  11.10.90
  -
  -
  18
  18
  3.6.96
  24.9.04
  10.11.06
  19
  19
  31.3.99
  27.1.06
  -
  20
  22
  24.5.99
  11.12.03
  10.1.07

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21
  20/A 20/B 
  31.3.99
     
  22
  21
  19.12.03
     
  23
  27
  18.2.2000
  27.04.07  
  24
  28
  18.2.2000
     
  25
  29
  27.3.2000
     
  26
  30
  11.6.2000
     
  28
  31
  19.12.03
     
  29
  32
  6.8.03
     
  30
  33
  4.8.04
     
  31
  34
  17.12.03
     
  32
  37
  4.2.2003
  03.09.09  
  33
  38
  4.2.2003
  11.06.09  
  34
  39
  11.12.03
     
  35
  40
  24.5.06
     
  36
  41
  5.2.2003
     
  37
  42
  27.2.2003
     
  38
  43
  27.2.2003
     
  39
  44
  29.8.03
     
  40
  45
  26.8.03
  04.12.08  
  41
  46
  26.8.03
     
  42
  47
  26.8.3
     
  43
  50
  23.6.04
     
  44
  51
  2.1.04
     
  45
  52
  2.1.04
     
  46
  54
  27.4.07
     
  47
  56
  12.1.07
     
  48
  60
  6.4.05
     
  49
  63
  4.3.06
     
  50
  64
  11.7.05
     
  51
  70
  04.09.06
     
  52
  71
  21.09.06
     
  53
  72
  21.09.06
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  53
  74
  (04.09.06) Sanction
     
  54
  75
  Submitted (24.12.06)
     
  55
  80
  Submitted (2.7.07)
     
  56
  84A
  3.8.06
     
  57
  85
  17.2.06
     
  58
  94
  4.9.06
     
  59
  101
  9.10.03
  9.3.06
  07.07.08
  60
  102
  11.2.03
     
  61
  103
  11.2.03
     
  62
  104
  11.2.03
     
  63
  105
  9.10.03
     
  64
  106
  26.8.03
     
  65
  109
  16.12.03
     
  66
  111
  16.12.03
     
  67
  112
  10.12.03
     
  68
  113
  15.12.03
     
  69
  114
  15.12.03
     
  70
  116
  15.12.06
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  67
  212
  30.6.06
     
  68
  213
  30.8.06
     
  69
  214
  30.6.06
     
  70
  215
  30.6.06
     
  71
  216
  6.4.06
     
  72
  238
  Submitted (3.4.07)
     
  73
  239
  Submitted (2.7.07)
     
  74
  301
  15.12.06
     
  75
  4
  11.4.90
     
  76
  23
  18.2.2000
     
  77
  24
  18.2.2000
     
  78
  25
  27.3.2000
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  79
  26
  6.11.2000
     
  80
  107
  20.08.09
     
  81
  110
  15.01.08
     
  82
  53A
  5.6.08 Submitted
     
  83
  221
  24.6.08 Submitted
     
  84
  128
  8.8.08 Submitted
     
  85
  115
  10.10.07 Submitted
     
  86
  73
  26.12.07 Submitted
     
  87
  204
  02.07.09 Submitted
     
  88
  217
  19.03.09 Submitted
     
  89
  228
  19.03.09 Submitted
     
  90
  241
  11.09.09 Publish
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  91
  53B
  20.03.09
     
  92
  73
  04.09.06 Sanction
     
  93
  81
  19/12/2011
     
  94
  107
  31.08.07
  20.08.09
   
  95
  119
  22.01.09
     
  96
  121
  19.12.08
     
  97
  125
  22.01.09
     
  98
  1
  10/9/2012
     
  99
  2
  3/10/2011
     
  100
  3
  12/7/2010
     
  101
  236
  19.11.2011
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  102
  18/09/2012
     
  103
  29/10/2013
     
  104
  20/11/13
     
  105
  2/12/2013
   
  106
  29/10/2013
     
  107
  29/10/2013
     
  108
  20/11/2013
     
  109
  17/12/13
     
  110
     
  111
     
  112
     

  Sr. No.
  T.P.S. No
  Area/Village
  Date of Sanction of Draft T.P. Scheme
  Date of Sanction of Priliminary Scheme
  Date of sanction of Final Scheme
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  113
  20/11/2013
     
  114
  26/8/2013
     
  115
  30/7/2013
     
  116
  15/07/2014
   
  117
  30/7/2013
     
  118
     
  119
     
  120
  10/2/2014
     
  121
  2/12/2013
     
  122
  26/8/2013
     
  112
     

  ૧૦૦ ટી.પી.સ્કીમ એટલે ૧૫ લાખ લોકો માટે જમીન-સાધનસામગ્રીની જોગવાઇ
    કૉપીરઈટ © ૨૦૦૮, auda.org.in, ઑલ રઈટ્સ રીઝર્વડ